fbpx
 • Impressie appartement Huren In Mercuriushof

Privacybeleid

HUREN IN MERCURIUSHOF

HurenInMercuriushof.nl, gevestigd aan de Vechtlaan 16 te Kropswolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beheerder: Janny
+31 6 23835838

Janny is de Functionaris Gegevensbescherming van hureninmercuriushof.nl. Zij is te bereiken via hureninmercuriushof@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken via het contactformulier
HurenInMercuriushof.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voorletters en achternaam)
 • Beroep
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De bovenstaande gegevens hebben betrekking op het contactformulier op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HurenInMercuriushof.nlverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van uw contactaanvraag of vraag via het contactformulier op onze website of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het selecteren van een huurder

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hureninmercuriushof@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
HurenInMercuriushof.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HurenInMercuriushof.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HurenInMercuriushof.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HurenInMercuriushof.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HurenInMercuriushof.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

 • De website van HurenInMercuriushof.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
 • HurenInMercuriushof.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • HurenInMercuriushof.nl heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
 • HurenInMercuriushof.nl heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • HurenInMercuriushof.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HurenInMercuriushof.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hureninmercuriushof@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HurenInMercuriushof.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Webhosting

Yourhosting

Wij nemen webhosting af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HurenInMercuriushof.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hureninmercuriushof@gmail.com

Translate to English or German >>